^Powrót Na Góre
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Najbliższe wydarzenia

No events

Reklama

Reklama Google

Nowe zasady odbioru odpadow - pytania

Nowe zasady odbioru odpadów na terenie gminy Piaseczno - najczęściej zadawane pytania

 

źródło: www.piaseczno.eu

1. W jaki sposób będzie naliczana opłata?

Na terenie gminy Piaseczno stawka opłaty będzie uzależniona od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Przy czym należy pamiętać, iż osoba zamieszkująca to nie to samo co osoba zameldowana. Jeśli więc na terenie nieruchomości mieszkają trzy osoby a zameldowanych jest dwie to w deklaracji należy wskazać osoby zamieszkujące (czyli 3).

2. Czy będę podpisywać umowę z gminą (urzędem)?

Nie. Gmina wybierze firmę obowiązaną do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Złożona deklaracja będzie podstawą do wnoszenia opłaty.

3. Co będzie jeśli nie będę uiszczał nowej opłaty?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. W przypadku braku wpłaty zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.
W sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłaty.

4. Czy należy rozwiązać umowę z firmą, która odbiera obecnie ode mnie odpady?

Tak. Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Posiadanie osobnej umowy po 1 lipca 2013 r. nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty.

5. Czy są już ustalone stawki?

Stawki nie zostały ustalone. Wysokość stawek zostanie określona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Planowany termin ustalenia stawek to początek kwietnia br. Informacje o obowiązujących stawkach zostaną podane do wiadomości publicznej (strona internetowa, gazeta piaseczyńska, ulotki, stoiska informacyjne).

6. Czy Gmina kupi pojemniki na odpady?

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Dotyczy to nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Ponadto, obowiązkiem właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów surowcowych (tzw.„suchych”) oraz pojemniki do zbierania szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła Gmina Piaseczno, zgodnie z zapisami „Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”, zapewnia właścicielom nieruchomości worki w następujących ilościach:
1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ilości:
− 1 szt. na miesiąc na odpady surowcowe (tzw. „suche”),
− 1 szt. na miesiąc na szkło,
− w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie
kwiecień – listopad na bioodpady i odpady zielone – maksymalnie do 32 szt. na
rok.
2) dla zabudowy wielorodzinnej w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami
nieruchomości w okresie kwiecień – listopad na bioodpady i odpady zielone max. do 32
szt. na rok.
3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne w ilości:
- 1 szt. na miesiąc na odpady surowcowe (tzw. „suche”),
- 1 szt. na miesiąc na szkło,
- w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie
kwiecień – listopad na bioodpady i odpady zielone – maksymalnie do 32 szt. na rok.

7. Jak będzie wyglądać segregacja odpadów w gminie?

W składanej deklaracji należy zawrzeć informację, czy gospodarstwo domowe / firma będzie segregowało odpady. Jeśli zdecyduje się na segregację, to zebrane w sposób selektywny odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tego celu.

Na terenie gminy Piaseczno właściciele nieruchomości będą zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
1. odpady surowcowe (tzw. „suche” gromadzone w przeźroczystych żółtych workach lub pojemnikach koloru żółtego): papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;
2. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła gromadzone w przeźroczystych zielonych workach lub pojemnikach koloru zielonego)
3. bioodpady i odpady zielone (gromadzone w przeźroczystych workach biodegradowalnych koloru brązowego) zbiórka prowadzona w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad);

Opakowania plastikowe i puszki należy zgnieść tak aby zajmowały jak najmniej miejsca. Opakowania szklane natomiast starajmy się wrzucać ostrożnie – stłuczone opakowaniowa trudniej przygotować do recyklingu.

Obowiązkiem mieszkańców będzie również wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, w szczególności: przeterminowanych leków, chemikaliów i opakowań po nich (farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte opony itp. Odpady te będzie można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno.

8. W jaki sposób należy gromadzić niesegregowane odpady komunalne (zmieszane)?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych.
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej 0,02 m3 na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na każdą nieruchomość;
2) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej 0,02 m3 pojemnika na osobę przy cyklu odbioru dwa razy na tydzień ;
3) dla szkół wszelkiego typu, dla żłobków i przedszkoli 0,003 m3 na każdego ucznia / na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 0,05 m3 na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 0,05 m3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych 0,02 m3 na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 0,12 m3 na każdych 10 pracowników;
8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 0,02 m3 na jedno łóżko;
9) dla ogródków działkowych oraz domków letniskowych 0,02 m3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 0,005 m3 poza tym okresem
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika (kosza) na odpady.

9. Z jaką częstotliwością będą odbierane odpady?

Opis sposobu odbioru w zależności od rodzaju zabudowy oraz wymagane częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów przedstawiono poniżej.
1) ZABUDOWA WIELORODZINNA
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 2 razy na tydzień.
Odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych z folii LDPE, kolor worka brązowy (przeźroczysty), zbiórka w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
b) Odpady surowcowe (tzw. „suche”)
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.
c) Szkło
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
d) Odbiór odpadów wielkogabarytowych
2 razy w ciągu roku zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości publicznej harmonogramem, bądź na bieżąco do PSZOK.

2) ZABUDOWA JEDNORODZINNA
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
b) Bioodpady i odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych, kolor worka: brązowy (przeźroczysty), zbiórka u źródła w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
c) Odpady surowcowe (tzw. „suche”)
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
d) Szkło
Zbierane w workach, kolor worka: zielony (przeźroczysty), zbiórka u źródła.
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

3) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
b) Bioodpady i odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych, kolor worka brązowy (przeźroczysty), zbiórka u źródła w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad).
c) Odpady surowcowe (tzw. „suche”)
Zbierane w workach, kolor worka żółty przeźroczysty, zbiórka u źródła.
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
d) Szkło
Zbierane w workach, kolor worka zielony (przeźroczysty), zbiórka u źródła.
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
4) ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I CHOINEK.
Odpady wielkogabarytowe, zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i jednorodzinnej, a także z nieruchomości niezamieszkałych, zbierane mają być 2 razy w ciągu roku, zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. Choinki, zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i jednorodzinnej, zbierane 2 razy w ciągu roku, w dniu ustalonym i podanym do publicznej wiadomości.
5) ODBIÓR INNYCH ODPADÓW
Inne odpady, tj.: odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zbierane selektywnie przez mieszkańców są przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno.

10. Czy będę płacić więcej niż obecnie?

W chwili obecnej stawki opłat nie zostały ustalone. Zasadą będzie, iż za odpady zbierane w sposób selektywny pobierana będzie niższa opłata.

11. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W przypadku nie złożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

12. Czy opłata będzie naliczana od ilości osób zameldowanych? Co w przypadku gdy ktoś jest zameldowany, a mieszka gdzie indziej?

Opłata będzie naliczana od ilości osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie od osób w niej zameldowanych. Właściciel nieruchomości w deklaracji wskaże ilość osób zamieszkujących. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana na podstawie złożonej deklaracji.

13. Kto i na jakich zasadach będzie od lipca odbierał ode mnie śmieci?

Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie za mieszkańców Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno. Wyłoniona w przetargu firma, będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę, która zostanie ustalona na podstawie złożonej deklaracji.

14. Co oznacza, że opłata będzie niższa dla segregujących odpady?

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
Gmina ustali stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacji śmieci).
Nie będzie można jedynie zadeklarować segregacji, a następnie wrzucać wszystkie odpady do jednego pojemnika. Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

15. Co będzie można zrobić z odpadami takimi jak pojemniki po farbach i rozpuszczalnikach?

Odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte opony itp. które należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno. Wymienione odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

16. Jak będzie rozwiązany odbiór odpadów zielonych w gminie?

Bioodpady i odpady zielone - zbierane będą w przeźroczystych workach biodegradowalnych koloru brązowego, w ilości 32 szt. na nieruchomość, w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad). Bioodpady i odpady zielone odbierane będą nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
Większą ilość odpadów zielnych będzie można dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Informacje o Punkcie dostępne będą na stronie internetowej gminy.

17. Kiedy będzie znana stawka opłaty?

Planowany termin ustalenia stawek to początek kwietnia.

18. Kiedy będzie wzór deklaracji?

Wzór deklaracji zostanie udostępniony w kwietniu.

19. Czy dostanę deklarację do domu?

Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie internetowej gminy Piaseczno: www.piaseczno.eu oraz w budynku urzędu. Rozważane jest również doręczenie deklaracji przez pocztę w formie przesyłki bezadresowej lub poprzez sołtysów.

20. Do kiedy będę musiał złożyć deklarację do Gminy?

Deklaracje należy złożyć do 31 maja 2013.

21. W jaki sposób mieszkańcy będą udzielali opłat? Czy będzie to np. płatność przelewem na rachunek Urzędu, czy opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu? Jaka będzie częstotliwość wnoszenia opłat: miesięczna, kwartalna, inna?

Mieszkańcy będą mogli wnosić opłaty poprzez wykonanie przelewu na rachunek Urzędu  Gminy, lub bezpośrednio w kasie. Istnieją trzy możliwości jeśli chodzi o częstotliwość  wnoszenia opłat: miesięcznie (opłatę należy uregulować „z góry” do 15 dnia danego  miesiąca – pierwsza płatność do 15 lipca 2013r. ), płatność kwartalna do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał lub raz na rok do dnia 15 stycznia danego roku.

22. Czy będzie  możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną?

Tak . Istnieje możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną za pomocą systemu e-PUAP.

23. Czy będzie należało przedstawić dodatkowy dokument - np. dowód osobisty czy dokument prawa własności przy składaniu deklaracji?

Nie. Podczas składania deklaracji nie wymaga się posiadania przy sobie żadnego dokumentu.

24. Czy w przypadku wspólnoty mieszkaniowej zarządca wspólnoty w imieniu wszystkich mieszkańców będzie składał jedną deklarację, czy każdy właściciel nieruchomości z osobna będzie musiał złożyć własną deklarację?

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej zarządca w imieniu wszystkich mieszkańców będzie składał jedną wspólną deklarację. Powyższe dotyczy budynków wielolokalowych.

25. Co w przypadku osób, które są właścicielami działek znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno (gdzie znajduje się np. domek letniskowy lub prowadzona jest budowa domu), jednak nie zamierzają się tam przeprowadzać (mieszkają na stałe w Warszawie). Czy osoby znajdujące się w takiej sytuacji będą musiały składać deklarację? Czy będą musiały uiszczać dwie opłaty w związku z posiadaniem dwóch nieruchomości?

Każdy mieszkaniec/właściciel nieruchomości, na której są produkowane odpady, jest zobligowany do ponoszenia opłaty za wywóz odpadów. Tego rodzaju nieruchomości traktowane są jako nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady. Właściciel w deklaracji powinien zadeklarować ilość potrzebnych mu pojemników i na tej podstawie wnosić opłatę do gminy. W stałym miejscu zamieszkania właściciel będzie wnosić opłatę na podstawie złożonej deklaracji do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

26. Jakie są konkretne wymagania Gminy odnośnie do koloru pojemników na odpady segregowane? Czy muszą to być w całości pojemniki żółte lub zielone, czy wystarczy, że pokrywy pojemników będą tego koloru lub dany kolor będzie w większości pokrywał pojemnik? Czy gmina zapewni naklejki, które można przykleić na pojemnik np. z napisem "Odpady surowcowe"?

Jeśli chodzi o pojemniki, wystarczy, że ich pokrywy będą w odpowiednim kolorze, lub zostaną one oznaczone w inny widoczny sposób (np. naklejką w danym kolorze). Gmina nie zapewnia naklejek.

27. Mieszkańcy/firmy zapytują czy będzie istniała możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów. Czy możliwa jest jeszcze korekta zapisów Regulaminu w kwestii częstotliwości?

Częstotliwość zbierania odpadów, która będzie obowiązywała od 1 lipca 2013 r. została określona na podstawie częstotliwości stosowanej obecnie przez większość firm odbierających odpady na terenie Gminy Piaseczno i nie ma możliwości jej zwiększenia. Zgodnie z nowymi zasadami, obowiązującymi od 1 lipca, firma, wybrana przez gminę w przetargu, w ramach jednej opłaty odbierze od mieszkańców każdą ilość odpadów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Wystarczy, aby mieszkaniec wyposażył nieruchomość w odpowiednią liczbę pojemników.

28. Dlaczego nie będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców odpady niebezpieczne oraz zielone w każdej ilości?

Nowe zasady gospodarowania odpadami nakładają obowiązek segregacji odpadów. W związku z powyższym odpady niebezpieczne nie mogą znaleźć się w strumieniu odpadów zmieszanych. Ponieważ odpady niebezpieczne powstają sporadycznie (nie we wszystkich gospodarstwach w równych ilościach i w tym samym czasie)  nie jest możliwe  objęcie ich stałym harmonogramem odbioru. Oczywiście można by zapisać w obowiązkach wykonawcy zbiórkę tego typu odpadów lub ich odbiór na zgłoszenie telefoniczne, ale tego typu usługa podwyższyła by znacznie opłatę ponoszoną przez wszystkich mieszkańców. Podobnie wygląda sprawa odpadów zielonych, które nie są wytwarzane w równych ilościach w każdym gospodarstwie. Dlaczego więc jeden mieszkaniec, któremu wystarczą 4 worki miesięcznie na odpady biodegradowalne miałby płacić za 20 czy 100 worków trawy swojego sąsiada. Gmina ma obowiązek stworzyć mieszkańcom możliwość pozbycia się wszystkich odpadów wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach pobieranej opłaty (odbieranych bezpośrednio z nieruchomości oraz tych dostarczanych do PSZOK).

Muzyka Sfer

MuzykaSfer13 czerwca – godz. 20.30 - „Zakątek Kultury” - parking Przystanku Kultura

Muzyka Sfer to wyjątkowa kombinacja brzmienia gongów i mis dźwiękowych (nazywanych tybetańskimi) z muzyką elektroniczną; to...

 

Przedsiębiorcą Być!

Wydarzenie z cyklu „Przedsiębiorcą Być!” organizowane przez Fundację Twoja Inicjatywa!, zawita 17 listopada do Piaseczna. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. Będzie to niepowtarzalna o...

przedsiebiorca byc 620x264
 

Koncert zespołu Łysa Góra

LysaGoraŁysa Góra

12 czerwca – godz. 20.00 – Rynek, Pl. Piłsudskiego, wstęp wolny

Folkowa dusza zakorzeniona w słowiańskiej ziemi wyrastająca wśród energetyzujących aranżacji. Trudno ich jednoznacznie przypisać do jedneg...


 

Dezerter „Większy zjada mniejszego”

Dez na 700 x300 PiasecznoNowa płyta Dezertera „Większy zjada mniejszego” zawiera 10 skondensowanych, mrocznych i niepozostawiających nikogo obojętnym utworów. Powstawała od stycznia tego roku, a została zrealizowana w lipcu przez Macieja Cieślaka w ...

 

Pamiętam tamten sierpień

 Teatr Podmiejski 71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

pamietam sierpienRynek muzyczny
Scena plenerowa na Rynku, Pl. Piłsudskiego
Wstęp wolny

Spektakl o Powstaniu Warszawskim. Widowisko w wykonaniu aktorów Teatru Podmiejskiego ma formę lek...

 

LATO W MUZEUM REGIONALNYM

Muzeum Regionalne i Przystanek Kultury zapraszaja na Warsztaty

MUZEUM lato„PODRÓŻE W CZASIE – STAROŻYTNE CYWILIZACJE”

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W GODZ: 11.00 – 13.00

22.07 – EGIPT

23.07 – GRECJA

24.07 – RZYM

2...

 

Frog Race 2015

frogRace780x1505 września po raz siódmy zapraszamy do Żabieńca na skoczną imprezę dla całych rodzin pod nazwą Frog Race czyli (Żabi Wyścig) Każdy znajdzie dla siebie odpowiedni dystans, czy to w biegach dziecięcych na 100m w przypadku KRASNALI do ...

 

Rynek Muzyczny - Big Band „Dla Frajdy”

5 sierpnia – godz. 19.00 – Rynek, Pl. Piłsudskiego

Od maja do sierpnia, w piątkowe wieczory, zapraszamy na koncerty w ramach cyklu Rynek Muzyczny. Na scenie plenerowej Centrum Kultury w Piasecznie wystąpią grupy folkowe, jazzowe, blu...

 

Młodzież na rynku pracy

Nowy projekt dla licealistów i gimnazjalistów “Młodzież na rynku pracy – Zdobądź Twój pierwszy płatny staż!” czyli jak spędzić fajne i pożyteczne ferie zimowe w Piasecznie.

plakat jpDo udziału w Projekcie &ldq... 

Posledne Decembrowe Dni

unnamed3.07 – godz. 20.00 – Posledne Decembrowe Dni
Rynek Muzyczny
Scena plenerowa na Rynku, Pl. Piłsudskiego
Wstęp wolny

POSLEDNE DECEMBROVE DNI /ostatnie dni grudnia/. Skład:  Fero - drums, Rudo - bass, Lubor - gitar, śpiew. Grają ...

 

Ostatnie Komentarze

 • Światowe Dni Młodzieży w Piasecznie

  Adrienne
  I am now not positive the place you're getting your info, however great topic. I needs to spend some ...
   
 • Światowe Dni Młodzieży w Piasecznie

  Fern
  But the Meta Description tag still holds good. YouTube is an authority website and Google usually ...
   
 • Światowe Dni Młodzieży w Piasecznie

  Theron
  Because when it comes to online content writing, you always have to know a lot. Use the potency of ...

Logowanie

Gości

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Moje Miasto Piaseczno Rights Reserved.